Tuesday, February 26, 2008

我會唔會俾人炒架…

有人響公司share Dilbert 俾人炒咗!

Man Fired for Posting 'Dilbert' Becomes Subject of Comic Strip

我個位都有兩條dilbert 噃…